Logo

OM OS

Pudendal Neuralgi Foreningen blev stiftet den 30. juni 2022 som udløber af den private Facebookgruppe "Pudendal Neuralgi for personer med pudendal neuralgi, også kendt som cyklistsyndromet.
Foreningen administrerer facebookgruppen og driver denne hjemmeside. Desuden ydes patient-til-patient rådgivning både telefonisk og via digitale møder på internettet.
Foreningen har pt. 25 medlemmer og 70 medlemmer af facebookgruppen.

---

Nedenfor er referatet fra den stiftende generalforsamling optrykt:

Referat fra stiftende generalforsamling i Pudendal Neuralgi Foreningen

Stiftende generalforsamling blev afholdt den   30. juni 2022 på Cafe T, i Køge

Foreningens medlemmer består på nuværende tidspunkt af

Bill Mørk, Hørvænget 32, 4690 Haslev
Anne Mette Bjerre, Gammel Køgegård 7, 4600 Køge
Helle Maj-Britt Møller, Klosterengen 117B, 4000 Roskilde

I generalforsamlingen deltog endvidere cand.jur. Ingmar Jørgensen, Klosterengen 117B, 4000 Roskilde.

Dagsordenen var som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Stiftelse af foreningen og vedtagelse af vedtægter
  3. Valg af bestyrelse, konstitution samt underskrivelse af dokumenter
  4. Valg af revisor
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Til dirigent og referent blev Ingmar Jørgensen valgt.

Ad 2. Stiftelse af foreningen og vedtagelse af vedtægter
De tilstedeværende besluttede at oprette Pudendal Neuralgi Foreningen.
Ingmar Jørgensen redegjorde for indholdet af de fremlagte vedtægter.
Vedtægterne blev herefter enstemmigt vedtaget og underskrevet.

Ad 3. Valg af bestyrelse samt underskrivelse af dokumenter
Som bestyrelse blev valgt
Bill Mørk
Anne Mette Bjerre
Helle Maj-Britt Møller
Bestyrelsen konstituerede sig med Bill Mørk som formand og Helle Maj-Britt Møller som kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de nødvendige dispositioner og underskrive de nødvendige dokumenter i forbindelse med foreningens opstart og drift.

Ad 4. Valg af revisor
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at vælge revisor.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat til 200 kr. årligt for et privat medlemskab og 300 kr. årligt for et familiemedlemskab. *)
*) Bemærk: Bestyrelsen har 28. november 2023 besluttet at ændre kontingentet til et indmeldelsesgebyr på 100kr.

Ad 6. Eventuelt
Bestyrelsen drøftede indholdet af en kommende hjemmeside for foreningen.

Som dirigent og referent      
  Ingmar Jørgensen      
       
  Bill Mørk     Helle Maj-Britt Møller  Anne Mette Bjerre  
 Formand        Kasserer       Bestyrelsesmedlem