Logo

VEDTÆGT

Indhold:

1. Navn og hjemsted
2. Formål
3. Medlemmer
4. Generalforsamlingen
5. Ekstraordinær generalforsamling
6. Bestyrelsen
7. Økonomi og regnskab
8. Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen
Underskrifter

 

1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er ”Pudendal Neuralgi Foreningen”,  forkortet ”PNF”.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er hjemkommunen hos den til enhver tid valgte formand for foreningen.

2 Formål
Stk. 1. Foreningen har til formål at yde støtte til og varetage fælles interesser for personer med Pudendal Neuralgi, herunder at:

 • Indsamle viden om Pudendal Neuralgi (også kendt som ”cyklist syndrom”), fx nyeste forskning, om årsager og behandlingsmuligheder med henblik på at støtte og vejlede medlemmerne og andre
 • Informere om og øge kendskabet til Pudendal Neuralgi, bl.a. ved drift af foreningens hjemmeside
 • Arbejde for Pudendal Neuralgis anerkendelse på linje med andre kroniske sygdomme
 • Støtte op om forskning på området
 • Samarbejde med andre foreninger
 • Introducere foreningens medlemmer til alternative udfoldelser og aktivitetsmuligheder

3 Medlemmer
Stk. 1. Enhver person, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem.
Stk. 2. En familie (to voksne og hjemmeboende børn), der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, kan oprette familiemedlemskab. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen til parret i husstanden (2 stemmer).
Stk. 3. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem. Institutioner, virksomheder m.m., opkræves et støttekontingent. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges ind i bestyrelsen.
Stk. 4. Optagelsen er gældende fra det tidspunkt, hvor kontingent er indbetalt.
Stk. 5. Udmeldelse sker ved manglende kontingentbetaling eller efter anmodning.

4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i perioden 1. februar til 1. juli og indkaldes elektronisk med mindst 5 ugers varsel til alle registrerede medlemmer. Generalforsamlingen kan afholdes fysisk eller elektronisk efter bestyrelsens beslutning.
Stk. 3. Deltagelse i og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at man har betalt kontingent.
Stk. 4. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Eventuelle indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Forslag til budget og kontingent for det kommende kalenderår
 8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 2 uger forud for generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen
Stk. 6. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Medlemmer der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan ved fuldmagt overlade sin stemme til et andet medlem, der deltager i generalforsamlingen.

5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning herom eller hvis mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

6 Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen, der består af 3-5 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med henblik på at varetage foreningens drift i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet på generalforsamlingen.
Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem.

7 Økonomi og regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1.1. – 31.12
Stk. 2. Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren. Regnskabet revideres og underskrives af den valgte revisor.

8 Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen
Stk. 1.  Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af medlemmerne på en generalforsamling stemmer for. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde begrundelse for forslaget om vedtægtsændringer.
Stk. 2: Tilsvarende gælder ved forslag om foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

  Bill Mørk     Helle Maj-Britt Møller  Anne Mette Bjerre  
 Formand        Kasserer       Bestyrelsesmedlem